BIP

 

Status prawny

Targi Lublin Spółka Akcyjna


Przedmiot działania
i kompetencje
 • organizowanie międzynarodowych oraz krajowych imprez targowych i wystawienniczych w kraju i za granicą,
 • organizowanie giełd towarowych dla potrzeb przemysłu i handlu,
 • organizowanie sprzedaży aukcyjnej,
 • wymiana usług towarowych i wystawienniczych z firmami zagranicznymi,
 • prowadzenie działalności w zakresie promocji i reklamy w kraju i za granicą,
 • organizowanie kongresów - sympozjów, konferencji i seminariów, pokazów oraz narad naukowo-technicznych i specjalistycznych,
 • prowadzenie działalności marketingowej w kraju i za granicą (oferty, wystawy, wydawnictwa),
 • wykonywanie usług związanych z organizacją targów, wystaw, kiermaszy i konferencji

Struktura organizacyjna
 • Walne Zgromadzenie z uprawnieniami, obowiązkami i odpowiedzialnością regulowanymi postanowieniami Statutu Spółki oraz przepisami Kodeksu Spółek Handlowych
 • Rada Nadzorcza z uprawnieniami, obowiązkami i odpowiedzialnością regulowanymi postanowieniami Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.
 • Zarząd z uprawnieniami, obowiązkami i odpowiedzialnością regulowanymi postanowieniami Statutu Spółki, Regulaminu Zarządu oraz przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz jednostki podległe Zarządowi:
  • Wydział Administracyjno-Techniczny
  • Wydział Finansowy
  • Wydział Sprzedaży i Organizacji Imprez
  • Wydział Marketingu i Akwizycji Zwiedzających

Organy ,

osoby sprawujące funkcje

i ich kompetencje

Rada nadzorcza:

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki - we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa.
 
W obecnej kadencji Radę stanowią:
 • Tomasz Kobierski - Przewodniczący RN
 • Mariusz Filipek - Wiceprzewodniczący RN
 • Marlena Suwała
 • Filip Bittner
 • Magda Makarewicz
 • Kamila Mazur-Strzępka

Zarząd:
 
Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem oraz zarządza jej interesami i majątkiem.
 
W obecnej kadencji Zarząd stanowi:
 • Robert Głowacki -Prezes Zarządu
 • Piotr Oraczewski - Wiceprezes Zarządu

 

 

Prokurenci:

 

 • Aneta Jóźwiakowska
 • Joanna Pawłowska

 Akcjonariusze
 • Gmina Lublin
 • Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.
 • Województwo Lubelskie
 • Lubelska Agencja Informacyjna Jerzy Wolniak
 • Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie
 • Regionalna Izba Gospodarcza  w Lublinie

 Majątek  Kapitał zakładowy spółki wynosi: 49 467 000 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych)

Oznaczenie sądu rejestrowego Sąd Rejonowy Lublin - Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer rejestru KRS: 0000061116

 


© 2018 Targi Lublin S. A. Wszelkie prawa zastrzeżone.