pytania i odpowiedzi

 


pytanie nr 1 Czy wadium można wnieść w następujących formach oprócz pieniężnej:
Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych
 
odpowiedź Zgodnie z częścią IX, punkt 1. Dokumentacji ofertowej cyt."Oferent przystępujący doPostępowania ofertowego obowiązany jest przed złożeniem oferty wpłacić wadium w wysokości 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy 00/100 złotych) na konto Zamawiającego. Oferta niezabezpieczona wadium w wymaganej formie pozostanie bez rozpatrzenia."
Zapisy Dokumentacji Ofertowej jednoznacznie wskazują na pieniężną formę wniesienia wadium jako jedyną dopuszczalną.

pytanie nr 2  Pytanie: Odnośnie pkt V.2. SIWZ:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent wykaże, że wykonał, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
1. co najmniej jedno zamówienie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji w zakresie budowy nowego obiektu wielkopowierzchniowego o charakterze użyteczności publicznej, sportowego, wystawienniczego, szpitalnego, magazynowego (bez uwzględnienia obiektów mieszkalnych) o wartości pojedynczego zamówienia nie mniejszej niż 15.000.000,00 zł netto, oraz
2. co najmniej trzy zamówienia, polegające na pełnieniu funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dotyczących obiektów kubaturowych gdzie wartość każdego zamówienia (usługi) wynosiła co najmniej 10.000.000,00 zł netto każde.
Prosimy o odpowiedź, czy wartości podane w pkt. 1 - 15.000.000,00 zł netto i w pkt. 2 - 10.000.000,00 zł netto mają oznaczać wartość inwestycji (roboty budowlane) czy wartość usługi (Inżyniera Kontraktu i Nadzoru Inwestorskiego). Z powyższego zapisu wynika, że wartości te mają dotyczyć usługi (Inżyniera Kontraktu i Nadzoru Inwestorskiego), ale w takim przypadku wymagania byłyby nieproporcjonalnie duże do wartości Państwa inwestycji - 36.327.000,00 zł.
 
 odpowiedź Wymagania kwotowe podane w punkcie V.2.pkt 1-2 Dokumentacji ofertowej dotyczą wartości inwestycji budowlanej przy której Oferent wykonywał zadania Inżyniera Kontraktu lub Nadzoru Inwestorskiego, nie zaś wartości zamówienia na pełnienie tych funkcji.

pytanie nr 3 Czy przetarg prowadzony jest w trybie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych?
 
odpowiedź Postępowanie ofertowe, dotyczące opisanego przedmiotu zamówienia, jest prowadzone w trybie art.701, 703, 704, 705 kodeksu cywilnego i stanowi etap postępowania Zamawiającego w swoim założeniu zmierzającego do zawarcia Umowy.

pytanie nr 4  Zgodnie z pkt V.3. SIWZ Kierownik Zespołu (Rezydent) ma posiadać m.in.:
..udokumentowane doświadczenie w kierowaniu wykonaniem lub w nadzorze nad wykonaniem robót ogólnobudowlanych polegających na realizacji obiektów wielkopowierzchniowych o charakterze użyteczności publicznej, sportowych, magazynowych w co najmniej trzech zakończonych i rozliczonych projektach infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków europejskich o wartości każdego co najmniej 15.000.000,00 zł netto.
Prosimy o jednoznaczne określenie, czy doświadczenie Kierownika Zespołu (Rezydenta) ma dotyczyć: a) obiektów wielkopowierzchniowych o charakterze użyteczności publicznej, sportowych, magazynowych, czy też b) projektów infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków europejskich?
 
 odpowiedź  Zamawiający oczekuje łącznego spełnienia wymagań postawionych w punkcie V.3 Dokumentacji ofertowej tj. zarówno doświadczenia w kierowaniu wykonaniem lub w nadzorze nad wykonaniem robót ogólnobudowlanych polegających na realizacji obiektów wielkopowierzchniowych o charakterze użyteczności publicznej, sportowych, magazynowych jak i tego by były to zakończone i rozliczone inwestycje współfinansowane ze środków europejskich.

pytanie nr 5  Zgodnie z pkt. V.3. SIWZ Specjalista ds. Rozliczeń ma posiadać:
b) min. 5 lat doświadczenia zawodowego, związanego z pełnieniem funkcji specjalisty ds. sprawozdawczości i rozliczeń w co najmniej trzech zakończonych i rozliczonych projektach infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków europejskich o wartości każdego z projektów minimum 15 mln złotych netto
Prosimy o jednoznaczne określenie, czy doświadczenie Specjalisty ds. Rozliczeń ma rzeczywiście dotyczyć projektów infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków europejskich
 
 odpowiedź Zamawiający potwierdza, że oczekuje od specjalisty ds. Rozliczeń doświadczenia zawodowego, związanego z pełnieniem funkcji specjalisty ds. sprawozdawczości i rozliczeń w co najmniej trzech zakończonych i rozliczonych projektach infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków europejskich.

pytanie nr 6 Zgodnie z pkt. V.3. SIWZ Specjalista ds. Rozliczeń ma posiadać:
a) wykształcenie wyższe ekonomiczne,
Pragniemy zwrócić uwagę, że specjaliści ds. rozliczeń w firmach inżynieryjnych w większości posiadają wykształcenie wyższe budowlane. Wynika to nie tylko z charakterystyki takich firm, ale również z doświadczenia, że osoby z takim wykształceniem sprawdzają się lepiej na stanowisku ds. rozliczeń. Prosimy zatem o nieograniczanie się w powyższym wymogu do osób posiadających wykształcenie wyższe ekonomiczne, ale o dopuszczenie również równolegle osób z wykształceniem wyższym budowlanym. W efekcie o przydatności tych osób decyduje ich praktyczne doświadczenie, a nie kierunek ukończonych studiów.
 
odpowiedź Uznając argumentację Oferenta Zamawiający postanawia zmienić zapis w punkcie V.3.2).a) na wykształcenie wyższe pozostawiając oczywiście konieczność udowodnienia doświadczenia zawodowego w oczekiwanym przez Zamawiającego zakresie.

pytanie nr 7 Prosimy o wyjaśnienie czy projekty w wymaganiu przedstawionym Rezydentowi oznacza, iż projekt taki musi obejmować również zamknięcie rozliczenia okresu gwarancyjnego.
 
odpowiedź Zgodnie z zapisami Dokumentacji Ofertowej Zamawiający oczekuje, że Kierownik Zespołu będzie posiadał min. "udokumentowane doświadczenie w kierowaniu wykonaniem lub w nadzorze nad wykonaniem robót ogólnobudowlanych polegających na realizacji obiektów wielkopowierzchniowych o charakterze użyteczności publicznej, sportowych, magazynowych, w co najmniej trzech zakończonych i rozliczonych projektach infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków europejskich o wartości każdego, co najmniej 15.000.000,00 zł netto,". Przez zakończone projekty rozumiemy projekty o zakończonym, przyjętym przez Inwestora odbiorem końcowym, procesie inwestycyjnym i rozliczone z Instytucją Zarządzającą. Z uwagi na często występujące wieloletnie okresy gwarancyjne Zamawiający nie wymaga potwierdzenia zamknięcia rozliczenia okresu gwarancyjnego.

 

Przejdź do Archiwum

 


 

 

 

 

Zobacz Targi Lublin SA w serwisie mojekonferencje.pl

Zobacz Targi Lublin w serwisie salebiznesowe.pl

 

 KOMUNIKAT
Informujemy, że firmy EXPO GUIDE i Construct Data bez naszej zgody posługują się w swojej ofercie nazwą Targi Lublin oraz nazwami poszczególnych imprez targowych, których jesteśmy organizatorem.
Targi Lublin S.A. nie są związane umową z tymi firmami i nie odpowiadają za żadne ich zobowiązania.
 


 

© 2018 Targi Lublin S. A. Wszelkie prawa zastrzeżone.