DLA MEDIÓW

Akredytacja

 Zasady przyznawania i wydawania akredytacji prasowych:

 

1. Akredytacje przyznawane są nieodpłatnie.

 

2. Akredytacje są imienne i nie można udostępniać ich osobom trzecim.

 

3. O akredytacje mogą się ubiegać czynni zawodowo dziennikarze [w tym fotoreporterzy] prasy, radia, telewizji oraz serwisów internetowych, a także blogerzy i twórcy mediów społecznościowych, publikujący na tematy związane z danym wydarzeniem.

 

4. Jedna redakcja może otrzymać nie więcej niż 3 imienne akredytacje prasowe. Nie dotyczy to ekip telewizyjnych [otrzymują one akredytację dla dziennikarza prowadzącego oraz czasowe upoważnienia do wejścia na teren wydarzenia dla ekipy.]. Media patronackie mogą otrzymać dodatkowe akredytacje w oparciu o dodatkowe zgłoszenie.

 

5. Akredytacje prasowe przyznawane są na podstawie wniosków akredytacyjnych:

 

6. W zgłoszeniu konieczne jest podanie:

 • Imienia i nazwiska
 • Nazwy redakcji lub portalu, linku do strony internetowej bloga lub innych aktywności, gdzie pojawi się relacja z wydarzenia
 • Dokumentem wymaganym przy przyznawaniu akredytacji jest dowolne w formie potwierdzenie współpracy z reprezentowaną przez nich redakcją. Do wydania akredytacji nie wystarcza legitymacja potwierdzająca przynależność do związku bądź stowarzyszenia dziennikarskiego.
 • Zamawiając akredytację należy dołączyć aktualne zdjęcie portretowe, które posłuży do identyfikacji właściciela akredytacji. Brak zdjęcia lub zamieszczenie zdjęcia uniemożliwiającego identyfikację osoby, traktowane będzie jako błąd w zamówieniu i może spowodować unieważnienie zamówienia.

 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieudzielenia Akredytacji lub jej odwołania w przypadku, gdy podane informacje w formularzu rejestracyjnym będą niepełne lub nie będą prawdziwe.

 

8. Ze względu na warunki techniczne i charakterystykę imprez o przyznaniu akredytacji decyduje kolejność zgłoszeń.

 

9. Potwierdzenie akredytacji zostanie wysłane do 5 dni od otrzymania zgłoszenia, po uprzedniej weryfikacji.

 

10. Akredytacja upoważnia do:

 • bezpłatnego wstępu na targi,
 • bezpłatnego wstępu na imprezy towarzyszące, m.in. konferencje, pokazy,
 • korzystania z biura prasowego oraz pełnego serwisu informacyjnego biura: materiałów prasowych (w tym foto i video) dotyczących wydarzenia.

 

11. Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu uprawnień akredytowanych  w przypadku niektórych imprez.  

 

12. Akredytację można odebrać osobiście w dniu imprezy w Biurze Organizatora

 

13. W trakcie wykonywania zadań dziennikarskich akredytacja musi być umieszczana przez jej posiadacza w miejscu widocznym.

 

14. Przyznanie akredytacji oznacza, że jej posiadacz:

 • akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania,
 • oświadcza, iż dane zawarte w formularzu rejestracyjnym nie naruszają praw osób trzecich i nie zostały umieszczone bez zgody osób trzecich,
 • wyraża zgodę na zamieszczenie danych osobowych w bazie klientów Targów Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Dworcowa 11 i wykorzystanie ich w celach marketingowych (zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) z możliwością wglądu do swoich danych oraz prawem do ich aktualizacji. Przyjmuje też do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.
 • wyrażam zgodę na przesyłanie przez Targi Lublin S.A. na podane adresy pocztowe i e-mailowe informacji handlowej dotyczącej świadczonych przez Targi Lublin S.A. usług, a w szczególności organizowanych imprez targowo-wystawienniczych (zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. – Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204 o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną). Przyjmuje też do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

 

Formularz akredytacji:

Imię*:
Nazwisko*:
Nazwa redakcji*:
Funkcja:
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Telefon:
Fax:
E-mail*:
Podaj nazwę imprezy targowej*:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania ofert marketingowych.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Targi Lublin S.A.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@targi.lublin.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie kontekstowej informacji marketingowej,
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością otrzymywania oferty.

* - pola wymagane.
Przejdź do DLA MEDIÓW

 


 

 

 

 

Zobacz Targi Lublin SA w serwisie mojekonferencje.pl

Zobacz Targi Lublin w serwisie salebiznesowe.pl

 

 

 

 

© 2018 Targi Lublin S. A. Wszelkie prawa zastrzeżone.