Archiwum

 

 
Zapytanie dotyczące utrzymania zieleni Targów Lublin S.A. w 2014r.
status rozstrzygnięte

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia opróżnienia oraz oczyszczenia filtrów ropopochodnych.
status rozstrzygnięte

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu oprogramowania
komputerowego.
status rozstrzygnięte

status rozstrzygnięte
Załącznik nr 1Załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia przeglądu okresowego instalacji wentylacji.
status rozstrzygnięte
Termin nadsyłania ofert: 24 września 2013 do godz. 15.00.

Zapytanie ofertowe dotyczące naprawy dachu części biurowej A Centrum Targowo-Wystawienniczego.
status rozstrzygnięte
Termin nadsyłania ofert: 25 września 2013 do godz. 15.00.

Zapytanie ofertowe przegląd okresowy instalacji klimatyzacji
status rozstrzygnięte
Termin nadsyłania ofert: 31 czerwca 2013 do godz. 15.00.

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy symetrycznego łącza internetowego.
status rozstrzygnięte
 Termin nadsyłania ofert: 15 lipca 2013 do godz. 15.00.

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia przeglądu 5-cio letniego części A Centrum Targowo-Wystawienniczego.
status rozstrzygnięte
Termin nadsyłania ofert: 31 czerwca 2013 do godz. 15.00.

 


 

Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia działalności gastronomicznej na terenie należącym do Spółki
 status rozstrzygnięte
Zapytanie ofertowe dotyczące przebudowy zaplecza gastronomicznego
 status rozstrzygnięte
Zapytanie ofertowe dotyczące oznakowania części biurowej
status rozstrzygnięte
Oświadczenie gwarancjaOświadczenie Oferenta
1. W punkcie 3. Zamawiający nie określa ilości oznakowania kierunkowego. Jaką ilość tablic kierunkowych Zamawiający pragnie zamówić?
 
ODP. Zamawiający chce zamówić 8 tablic kierunkowych.
 
2. W punkcie 1. podpunkt h) brzmi: "Toalety x 4 (na C3)". Co Zamawiający rozumie przez  "na C3"? Analogiczna sytuacja występuje w podpunkcie j) "Magazyn C4 x 2".
 
ODP. C3/C4 to oznaczenie części budynku w której znajdują się wskazane pomieszczenia.
 
3. W punkcie 2. Zamawiający nie określa wymiarów minimalnych tablicy. Jaki wymiar minimalny dopuszcza Zamawiający?
 
ODP. Zamawiający dopuszcza minimalny wymiar tablicy 40 x 60 cm.
 
4. W punkcie 3. Zamawiający nie określa czy listwy mają dwustronne czy jednostronne. Czy Zamawiający dopuszcza listwy jednostronne?
 
ODP. Zamawiający dopuszcza listwy jednostronne i dwustronne.
 
5. W punkcie 3. podpunkt e) brzmi: "Boksy w holu recepcyjnym (14 boksów)". Czy Zamawiający miał na myśli 14 tablic nad każdym z boksów czy też jedna tablica na oznaczenie miejsca gdzie te boksy sie znajdują?
 
ODP. Zamawiający rozumie przez to sformułowanie 14 tablic, po jednej nad każdym z boksów.

Zapytanie ofertowe dotyczące oznakowania hal
status rozstrzygnięte
Oświadczenie gwarancjaOświadczenie Oferenta

Zapytanie ofertowe dotyczące tablicy pamiątkowej
status rozstrzygnięte
Dodatkowa dokumentacja

Zapytanie ofertowe dotyczące "wycieczki 3D"
status rozstrzygnięte
Dodatkowa dokumentacja
Pytanie 1. Czy Widok z „lotu ptaka” dotyczy zdjęć czy panoram?
Widok z lotu ptaka dotyczy minimum jednej panoramy i minimum jednego zdjęcia detalu.

Pytanie 2.  Czy w tej edycji wysokość widok z „lotu ptaka” jest dowolna czy jest jakieś minimum?
Widok z lotu ptaka oznacza ujęcie z wysokości wystarczającej do uchwycenia całości terenu należącego do Targów Lublin S.A.

Pytanie 3. Czy realizacja panoram przewidziana jest w trakcie odbywających się targów lub innych imprez czy przy pustych wnętrzach?
Realizacja panoram przewidziana jest przy pustych wnętrzach.

Pytanie 4. Co oznacza "wykonanie minimum 25 panoram sferycznych, ich łączenie oraz retusz"- czy to oznacza że wyliczenia w ofercie mają być dla 25 panoram, a dokładna ilość zostanie określona w trakcie realizacji?
Minimum 25 panoram oznacza, że wykonana wycieczka nie może zawierać ich mniej niż 25. Dopuszcza się natomiast większą ich ilość.

Zapytanie ofertowe dotyczące oznakowania budynku
status rozstrzygnięte
Dodatkowa dokumentacja

Zapytanie ofertowe dotyczące "wycieczki 3D"
status unieważnione
Dodatkowa dokumentacja

Komunikaty dla Oferentów:

1. Wycieczka referencyjna: http://wirtualna-wycieczka.mtp.pl/

2. Zamawiający informuje, iż oczekuje przekazania przedmiotu zamówienia wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich do zdjęć i wirtualnej wycieczki obejmujących wszystkie znane w chwili składania oferty pola eksploatacji, a w szczególności:

a.       utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych,
b.      wystawianie lub publiczną prezentację (na ekranie), w tym podczas zajęć klubu pracy, seminariów, konferencji itp.
c.       wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych,
d.      prawo do korzystania z dzieł w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi dziełami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikacje, tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości lub ich części,
e.      publikacje i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej, transmisje komputerową (sieć szerokiego dostępu, Internet) łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji.
Pytania i odpowiedzi

Zapytanie ofertowe dotyczące tablicy pamiątkowej
status unieważnione
Dodatkowa dokumentacja
Pytania i odpowiedzi

Zapytanie ofertowe dotyczące artykułu promocyjnego
status rozstrzygnięte
Dodatkowa dokumentacja

Zapytanie ofertowe dotyczące tablicy pamiątkowej
status unieważnione
Dodatkowa dokumentacja

Zapytanie ofertowe dotyczące folderu promocyjnego
status rozstrzygnięte
 Dodatkowa dokumentacja

Zapytanie ofertowe dotyczące filmu promocyjnego
status rozstrzygnięte
Pytania i odpowiedzi

Wybór Inżyniera Kontraktu i Nadzoru Inwestycyjnego

status rozstrzygnięte

Ogłoszenie wyboru Inżyniera Kontraktu i Nadzoru Inwestycyjnego

  Zapraszamy do pobrania dokumentów związanych z Postępowaniem ofertowym na wybór Inżyniera Kontraktu - Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania Realizacja II etapu budowy Regionalnego Centrum Targowo-Wystawienniczego w Lublinie. 
Termin składania ofert: 20 kwietnia 2011 do godz. 10.00
 
Wartość inwestycji której dotyczy zamówienie: 36.627.000,00 zł (według Umowy podpisanej z Generalnym Wykonawcą)

Dokumentację można pobrać bezpośrednio ze strony Zamawiającego.

W przypadku problemu związanego z pobraniem dokumentów prosimy o:
· zapoznanie się z istniejącymi pytaniami i odpowiedziami
lub
· przesłanie zapytania na adres: inwestycja@targi.lublin.pl 
 
Zamawiający zmienia treść zapisu Dokumentacji ofertowej w Rozdziale I, część V, punkt 3, podpunkt 2) opis wymagań wobec Specjalisty ds. Rozliczeń z: a) wykształcenie wyższe ekonomiczne na: a) wykształcenie wyższe!

Pliki do Pobrania
:

- Dokumentacja ofertowa w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania Realizacja II etapu budowy Regionalnego Centrum Targowo-Wystawienniczego w Lublinie"
dokument w DOC
dokument w PDF

- Program Funkcjonalno-Użytkowy

dokument w DOC
dokument w PDF

- Umowa na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i Nadzoru
 Inwestorskiego
dokument w DOC
dokument w PDF

Wybór Generalnego Wykonawcy Inwestycji

status rozstrzygnięte

Ogłoszenie wyboru Generalnego Wykonawcy Inwestycji

 
Zapraszamy do pobrania dokumentów związanych z zamówieniem na zaprojektowanie i wybudowanie Hali Wystawienniczo-Targowej w Lublinie.

Termin składania ofert: 1 lutego 2011 do godz. 9.00
Szacunkowa wartość zamówienia: 34 miliony złotych netto.

Dokumentację można pobrać bezpośrednio ze strony, ewentualnie odebrać w siedzibie zleceniodawcy lub zamówić wysyłkę wypełniając załączone zamówienie.
W przypadku problemu związanego z pobraniem dokumentów prosimy o: 
· zapoznanie się z istniejącymi pytaniami i odpowiedziami
lub
· przesłanie zapytania na adres: inwestycja@targi.lublin.pl
Pliki do Pobrania:
Zamówienie na dokumentację
Dokumentacja ofertowa na wybór Generalnego Wykonawcy

UWAGA:
Nowa wersja załącznika nr 12 do pobrania poniżej!
 
 
Załączniki:

 Załącznik nr 1 Prawo do dysponowania nieruchomością + mapa w skali 1:1000 wraz z wypisem
  Załącznik nr 2 Decyzja nr 359/357 o ustaleniu warunków zabudowy z dnia 27.07.2010 r. wydana z upoważnienia Prezydenta Miasta Lublina nr AB.LAI7331.5-1398/10, wraz z interpretacją z dnia 20.08.2010 r. dot. szerokości elewacji frontowej
Załącznik nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy
Załącznik nr 4 Decyzja OŚ.OŚ.III. 7624-70/09 z dnia 7.06.2010 r., postanowienie OŚ.OŚ.III.7624-70/09 z dnia 2.06.2010 r.
Załącznik nr 5 Karta Informacyjna dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali targowej o powierzchni ok. 1,25 ha wykonana przez: "Eko Usługi Anna Żurawska" - kwiecień 2010 z emisją do powietrza dla dwutlenku azotu oraz emisją hałasu
Załącznik nr 6 Inwentaryzacja dendrologiczna wykonana przez "Eko Usługi Anna Żurawska" - Lublin 2009
Załącznik nr 7 Dokumentacja geologiczno - inżynierska opracowana przez Przedsiębiorstwo Projektowo - Badawcze PROLAB s.c. Dariusz Flak-Karol Wójcik I etap wraz z przekrojami geologicznymi
Załącznik nr 8 Geotechniczna Ocena podłoża Gruntowego - II etap budowy obiektów MTL z września 2010 r.
Załącznik nr 9 Wzór oferty Wykonawcy
Załącznik nr 10 Zestawienie wartości prac dla poszczególnych zadań - wzór
Załącznik nr 11 Dane finansowe - wzór
Załącznik nr 12 Kwalifikacje techniczne oraz doświadczenie w zakresie wykonawstwa - wzór - Nowa wersja!
 Załącznik nr 13 Projekt umowy na kompleksowe wykonanie inwestycji budowlanej
 Załącznik nr 14 Harmonogram imprez wystawienniczych
 Załącznik nr 15 Mapa aktualna do celów projektowych - forma elektroniczna
 Załącznik nr 16 Warunki Techniczne wod. - kan. dla rozbudowywanego obiektu MTL z dnia 20.09.2010 r. (TRK/5004-773/2010) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie sp. z o.o.
 Załącznik nr 17 Warunki przyłączenia nr 53753 EZ.SF-4130/68/10 napięcie znamionowe 15kV z dnia 13.09.2010 r. PGE Dystrybucja S.A. oddział w Lublinie
 Załącznik nr 18 Potwierdzenie możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej z dnia 23.08.2010; Pismo z dnia 13.08.2009 r. Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
 Załącznik nr 19 Projekty części istniejącej w PDF - projekt zagospodarowania terenu, architektura, konstrukcja, instalacje silnoprądowe, instalacje sanitarne, instalacje wentylacji, instalacje słaboprądowe
 Załącznik nr 20 Posiadana informacja i dodatkowe informacje o istniejących rozwiązaniach technicznych
 Załącznik nr 21 Oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania, o którym mowa w punkcie 3.4. h).
 Załącznik nr 22 Oświadczenie podwykonawcy, o którym mowa w punkcie 3.4. i).

 

 Zapytania ofertowe dotyczące dostarczenia sprzętu dla Targów Lublin S.A.

 


Przedmiot zamówienia:

Dostarczenie regałów na materiały promocyjne

 

status - rozstrzygnięte

 

Oświadczenie Oferenta Oświadczenie Gwarancyjne


Przedmiot zamówienia:

Dostarczenie regałów na materiały promocyjne

 

status - unieważnione

 

Oświadczenie Oferenta Oświadczenie Gwarancyjne


Przedmiot zamówienia:

Dostawa pojemników na śmiecie

 

status - rozstrzygnięte

 

Zapytanie i dodatkowa dokumentacja

 


 

Przedmiot zamówienia:

Dostarczenie mostów kablowych

 

status - unieważnione

 

Zapytanie i dodatkowa dokumentacja

 


Przedmiot zamówienia:

Dostawa koszy na śmieci

 

status - unieważnione

 

Oświadczenie oferentaOświadczenie gwarancyjne

 

Pyt. Czy zamawiający dopuszcza udzielenie rocznej gwarancji na kosz zamiast dwuletniej? Związane jest to z tym, że producent udziela nam rocznej gwarancji na swoje wyroby. Poza tym nie jest to kosz wykonany z metalu czy stali nierdzewnej, na który producenci udzielają dziesięcioletniej gwarancji. Kosze wykonane z tworzywa sztucznego mają o wiele mniejszą trwałość.

 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na udzielenie rocznej gwarancji.

 


Przedmiot zamówienia:

Dostawa mikrofonów i stolików pod projektor

 

status - rozstrzygnięte

 

Zapytanie i dodatkowa dokumentacja

 

 


Przedmiot zamówienia:

Dostawa szaf metalowych

 

status - rozstrzygnięte

 

Oświadczenie oferentaOświadczenie gwarancyjne

 

 


Przedmiot zamówienia:

Dostawa kas fiskalnych

 

status - rozstrzygnięte

 

Oświadczenie oferentaOświadczenie gwarancyjne


Przedmiot zamówienia:

Dostawa systemu informacyjnego

 

status - rozstrzygnięte

 

Oświadczenie oferentaOświadczenie gwarancyjne


Pyt. 1. Czy w ramach oferty należy dostarczyć komputer do zarządzania systemem?

odp. Zamówienie nie obejmuje dostarczenia komputera do zarządzania systemem.

Pyt. 2. Złożenie ofert ma nastąpić do 17.08., a Zamawiający zastrzegł sobie prawo do analizy ofert w okresie do 7 dni roboczych od terminu złożenia, czyli może to być data 28.08, następnie należy przewidzieć termin podpisania umowy. W zwiazku z tym proszę o zmianę realizacji umowy na 30 dni roboczych od momentu podpisania umowy.

odp. Zamawiający przedłuża termin realiazcji (dostawa i montaż) do 7 września 2012r.

Pyt. 3. Jaka ma być funkcjonalność punktu (1)  z zainstalowanymi 3 ekranami?

odp. Na ekranach wyświetlane będą m.in. reklamy oraz bieżący harmonogram odbywającej się imprezy.

Pyt. 4. Jak daleko od siebie będą zainstalowane ekrany w tym punkcie (punkt 1)?

odp.  Odległość między ekranami to ok. 15 m.

Pyt. 5. Czy ekrany będą wyświetlać tę samą treść, w tym samy czasie?

odp. na trzech ekranch (w punkcie 1) będzie wyświetlana ta sama treść.

 

 


Przedmiot zamówienia:

Dostawa regałów na materiały promocyjne

 

status- unieważnione

 

Oświadczenie oferentaOświadczenie gwarancyjne


Przedmiot zamówienia:

Dostawa systemu ekspozycyjnego

 

status- rozstrzygnięte

 

Oświadczenie oferentaOświadczenie gwarancyjne


Przedmiot zamówienia:

Dostawa barier harmonijkowych

 

status- rozstrzygnięte

 

Zapytanie i dodatkowa dokumentacja


Przedmiot zamówienia:

Dostawa stojaków informacyjnych z ramą

 

status- rozstrzygnięte

 

Zapytanie i dodatkowa dokumentacja

 


Przedmiot zamówienia:

Dostawa słupków wygrodzeniowych

 

status- rozstrzygnięte

 

Zapytanie i dodatkowa dokumentacja

Pytanie i odpowiedzi:

1. Słupki mogą mieć wagę około 12kg, zamiast 8kg jak napisane jest w specyfikacji?
 
Odp. Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości.
 

 

2. Czy możliwe jest przesunięcie terminu realizacji zamówienia o około 2 tygodnie od dnia wyboru dostawcy?

Odp. Zamawiający dopuszcza przesunięcie realizacji zamówienia o 7 dni.

 

3. Czy dopuszczalne jest, aby średnica liny Plecionej miała 25,4mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.


Przedmiot zamówienia:
Dostawa flipchartów dla Targów Lublin S.A.
 

status- rozstrzygnięte

 

Zapytanie i dodatkowa dokumentacja

 


Przedmiot zamówienia:
Dostawa krzeseł konferencyjnych i foteli dla Targów Lublin S.A.
 
Termin złożenia ofert: rozstrzygnięte
 
 
 
 
 

 Pytania i odpowiedzi


Zamawiający przesuwa termin składania ofert na czwartek 29 marca 2012 r. godzina 10.00

status- rozstrzygnięte

 
Przedmiot zamówienia:
 

 

Rysunki

Oświadczenie oferenta

Oświadczenie gwarancyjne

Umowa

Pytania i odpowiedzi w trakcie postępowania:

 

 

Pytanie 1
Czy krzeseł konferencyjnych z łącznikami w rzędy ma być 1500 szt.  czy 1425 szt.? - ponieważ w dalszym opisie jest napisane, że minimum 1425 szt.
Odpowiedź:
Dokumentacja ofertowa w opisie Zadania 2  Dostawa krzeseł foteli dla pracowników i wyposażenia sal konferencyjnych dla Targów Lublin S.A. przewiduje w punkcie 1:
„Krzesła konferencyjne – sztuk 1800. Krzesło stacjonarne na 4 nogach bez podłokietników
- 1500 krzeseł z łącznikami w rzędy i między rzędami
- 300 krzeseł bez łączników”
Ilość minimum 1425 szt. dotyczy łączników krzeseł w rzędy i wynika z obliczeń Zamawiającego  zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
 
Pytanie 2
Czy krzeseł konferencyjnych bez łączników w rzędy ma być 300 szt. czy 375 szt. ?
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje dostarczenia 300 krzeseł bez łączników w rzędy.
 
Pytanie 3
Czy pojedynczych łączników rzędów krzeseł ma być 280 szt. ?
Odpowiedź:
Dokumentacja ofertowa w opisie Zadania 2 Dostawa krzeseł foteli dla pracowników i wyposażenia sal konferencyjnych dla Targów Lublin S.A. przewiduje w punkcie 1:
„Łączniki do zespalania rzędów krzeseł między sobą – minimum 280 sztuk”
Zamawiający oczekuje, że system łączników pozwoli na rozmieszczenie 1500 krzeseł w Hali o wymiarach 70m/40m  zgodnie zRozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia sprzętu dla Targów Lublin S.A.
Przedmiot zamówienia:
1.    Komputery biurowe oraz oprogramowanie biurowe.
2.    Serwer telekomunikacyjny z niezbędnym oprogramowaniem.
3.    Serwery, pamięć masowa wraz z niezbędnym oprogramowaniem.

Termin składania ofert 24 lutego 2012.

Pytania i odpowiedzi w trakcie postępowania:

Pytanie nr 1

Czy w Zadaniu 1, punkcie 2 – Komputer biurowy II Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania monitora z czasem reakcji matrycy na poziomie 5 ms?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania monitora z czasem reakcji matrycy na poziomie 5 ms.

 

Pytanie nr 2

 
Proszę o podanie Opisu kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny.
Odpowiedź:
Kryteria oceny opisane są w punkcie 6 Dokumentacji Ofertowej umieszczonej na stronie Zamawiającego.
 

 

 

Dokumentacja do pobrania.
 


  

Zapytanie ofertowe dotyczące oznakowania ścianki wystawienniczej typu pop-up w ramach promocji projektu „Realizacja II etapu budowy Regionalnego Centrum Targowo-Wystawienniczego w Lublinie” w ramach Działania III.2 -1 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013.

 


 

Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia sprzętu dla Targów Lublin S.A.

 

Przejdź do INWESTYCJE

 


 

 

 

 

Zobacz Targi Lublin SA w serwisie mojekonferencje.pl

Zobacz Targi Lublin w serwisie salebiznesowe.pl

 

 KOMUNIKAT
Informujemy, że firmy EXPO GUIDE i Construct Data bez naszej zgody posługują się w swojej ofercie nazwą Targi Lublin oraz nazwami poszczególnych imprez targowych, których jesteśmy organizatorem.
Targi Lublin S.A. nie są związane umową z tymi firmami i nie odpowiadają za żadne ich zobowiązania.
 


 

© 2018 Targi Lublin S. A. Wszelkie prawa zastrzeżone.